OUR TEAM

OUR

TEAM

OUR TEAM

Tim Blanchard

Founder and Head Coach

Tim Blanchard is the Founder and Head Coach of Alavanca since 2012.

OUR TEAM

Sanjit Singh

Owner - Alavanca Airdrie

Sanjit Singh is the Past-President of the Appraisal Institute of Canada, and Principal Real Estate Appraiser of Wernick Omura Singh.

Sanjit is the Owner and Manager of Alavanca's Airdrie Franchise.

Meet The Coaches

Sam Franchi

Brazilian Jiu Jitsu

Louie Grover

Bang Muay Thai / BJJ

Mac Stroud

Brazilian Jiu Jitsu / MMA

Rueben Lopez

Brazilian Jiu Jitsu

Christoph Coles

Wrestling

Brysco Sheppard

Brazilian Jiu Jitsu

Alfonso Dellagato

Kids Brazilian Jiu Jitsu

Murray Adamson

Bang Muay Thai

Mika Coles

Kids Wrestling